Javni poziv za izbor i imenovanje Upravnog odbora FK Sloboda Tuzla

Objavljeno: 14:25, 06 Mart 2024
article image

Na osnovu članova 33 i 28. Statuta Fudbalskog Kluba “Sloboda“ Tuzla, Fudbalski Klub „Sloboda“ Tuzla, dana 05.03.2024. objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora

Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla

 

I

 

            Pozivaju se zainteresirana lica da podnesu prijavu za predsjednika Upravnog odbora Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

 

II

 1. Prijava kandidata za predsjednika Upravnog odbora, koja se sačinjava u slobodnoj formi, obavezno sadrži:
  • Lične podatake kandidata za predsjednika Upravnog odbora (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon,e-mail adresa),
  • Identične lične podatke kao iz prethodne tačke za svakog pojedinog kandidata koji se predlaže za člana Upravnog odbora.
  • (Napomena: U skladu sa članom 33. stav 1. Statuta Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla, Upravni odbor Kluba se sastoji od 5 (pet), 7 (sedam) ili 9 (devet) članova), u koji broj je uključen i predsjednik Upravnog Odbora);

  1. Uz prijavu na Javni poziv obavezno se dostavlja i:

-Plan i program rada za mandatni period koji traje četiri godine, sa naznakom i obrazloženjem metoda kojima će se predočeni Plan i program ostvariti;

- Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od strane nadležnog organa za kandidata za predsjednika Upravnog odbora kao i za kandidate za članove Upravnog odbora (ne starije od 30 dana);

- Uvjerenje nadležnog organa da se protiv kandidata za predsjednika Upravnog odbora te za članove Upravnog odbora ne vodi krivični postupak (ne starije od 30 dana);

 

 1. Kandidat za predsjednika Upravnog odbora u prijavi može dostaviti i druge relevantne podatke ili informacije za koje smatra da su od značaja za izbor Predsjednika i članova Upravnog odbora; 

 

 1. Uslovi za izbor i imenovanje

 

Kandidati za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uslove:

-Opći uslovi:

a) Da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH;ili strani državljanin koji ima stalni ili privremeni boravak u BiH,

b) Da kandidat nije pravomoćno osuđen za krivična djela propisana krivičnim zakonima primjenjivim na teritoriji BiH, entiteta i Brčko Distrikta;

c) Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična djela propisana krivičnim zakonima primjenjivim na teritoriji BiH, entiteta i Brčko Distrikta;

d) Da kandidat nije lice koje svojim lošim odnosima prema ostalim članovima narušava jedinstvo Kluba,

e) Da kandidat nije lice koje je u proteklom periodu radilo u klubu i u tom periodu provodilo aktivnosti protivno interesima kluba.

 

-Posebni uslovi:

a) da posjeduje menadžerska znanja i iskustvo u djelatnosti od značaja za rad i poslovanje Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla. 

 

5.   Prijava mora biti potpisana od strane kandidata za predsjednika Upravnog odbora;

 

 1. Komisija za izbor i imenovanje zadržava pravo traženja dopune prijave u relevantnom dijelu, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju;

 

 1. Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti i dokaze o ispunjenju općih i posebnih uslova u originalu iliovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca od dana prijave na Javni poziv (osim kada je ovim pozivom utvrđen kraći rok) i to:

-Lične podatke kandidata za predsjednika Upravnog odbora (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon,e-mail adresa),

-Identične lične podatke kao iz prethodne tačke za svakog pojedinog kandidata koji se predlaže za člana Upravnog odbora,

(Napomena: U skladu sa članom 33. stav 1. Statuta Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla, Upravni odbor Kluba se sastoji od 5 (pet), 7 (sedam) ili 9 (devet) članova), u koji broj je uključen i predsjednik Upravnog Odbora),

-Kraći životopisi (CV) kandidata za predsjednika, kao i kandidata za članove Upravnog odbora koji mogu biti sadržani i u samoj prijavi,

-Plan i program rada za mandatni period koji traje četiri godine, sa naznakom i obrazloženjem metoda kojima će se predočeni Plan i program ostvariti,

-Drugi relevantni podaci ili informacije za koje smatra da su od značaja za izbor Predsjednika i članova Upravnog odbora,

-Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana),

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 30 dana),

- Dokaz o menadžerskom znanju i iskustvu u djelatnosti od značaja za rad i poslovanje Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

 

III

 

            Prijave koje ni nakon zahtjeva za dopunuu relevantnom dijelu ne budu sadržavale podatke iz tačke II ovog poziva (osim tačke 2. – „Sve druge relevantne podatke ili informacije koje su po mišljenju kandidata za predsjednika i članova Upravnog odbora relevantne“ koja nije obavezna), neće biti uzete u razmatranje.

 

IV

 

            Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 100 (stotinu) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na web stranici Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

 

V

 

            Prijave sa podacima navedenim u tački II ovog poziva se šalju preporučenom poštom ili predaju lično na adresu:

Fudbalski Klub „Sloboda“ Tuzla

Skupština kluba – Komisija za izbor i imenovanja

Rudarska 2

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

 

u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora FK Sloboda Tuzla – NE OTVARAJ“.

 

VI

 

Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kompletan i detaljan uvid u Javni poziv dostupan je klikom ovdje.

MI SMO FK SLOBODA
 • Sponsor Image
 • Sponsor Image
 • Grad Tuzla

 • Pivara
 • Ytong
 • Legea

 • plava
 • a2b
 • 4You
 • Fitogether
 • Solana
 • Vivia
 • Selt
 • Agencija Struja
 • Pekara Sacir
 • Admiral
 • Bosna Lift
 • Zulic Inzinjering
 • Novus
 • Rose Pharm
 • Sector Security
 • Limpio
 • iDoor
 • Pavic
 • Senex
 • Pikaso
 • Top Dom
 • Medz
 • Tuzla Farm
 • Una Storia
 • GPP